Shino & Ash Jar
Shino & Ash Jar
Porcelain
11" x 5"
2016